3.113.000 3.890.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop